Презентації, конспекти уроків, контрольні роботи

Хімія. 8 клас. Контрольна робота. Періодичний закон і періодична система  хімічних елементів Д.І. Мендєлєєва. Будова атома.   І варіант
І рівень.  У кожному  завданні лише одна відповідь правильна. 
1.Укажіть  кількість р-електронів на зовнішньому електронному шарі атома Сіліція:
а)  два , б) один,  в) чотири , г) три
2. Укажіть кількість електронних шарів у атомі елементу № 25: а)  два, б) один, в) чотири , г) три
3. Визначте елемент, електронна формула якого має вигляд 1s 22s 22p 5
а) Хлор, б) Оксиген, в) Флуор, г) Неон.
4. Виберіть елемент, атом якого має найбільший радіуса) Натрій , б) Калій, в) Кальцій , г)Аргон.
5. Укажіть молекулярну масу водневої сполуки елемента, розташованого в ІУ групі  ІІІ періоду
 ПСХЕ: а)   28 , б) 32, в)   16,  г) 44
6. Виберіть елемент, атом якого має один неспарений електрон
а) Берилій , б) Карбон, в) Нітроген , г) Алюміній
ІІ рівень. У завданні  вибери дві правильні відповіді.  
1.Укажіть кількість електронів і нейтронів у атомі  81: а) 46     б) 81     в) 45     г) 35
2. Відзначте, які з тверджень  правильні: В періодах із  збільшенням порядкового номера елементів:
А. Спадають неметалічні властивості; Б. Зменшується   радіус атома;
В. Збільшується  електронегативність; Г. Зростають металічні властивості
3.  Установіть відповідність між символом елементу та числом неспарених електронів у його атомі
Символ елемента
 Число неспарених електронів
А) С1
1. один
Б)  С
2. два
В)  Р
3. три

4. чотири

5. п’ять

 ІІІ. рівень.
1.       Визначте елемент V групи, відносна молекулярна маса вищого оксиду якого становить 108.
2.       В будові атомів елементів з порядковими номерами 4 і 12 спільне:  
  а) заряд ядра;  б) кількість протонів;  в) кількість електронних рівнів;  г) кількість електронів на зовнішньому енергетичному рівні. Відповідь мотивуйте.
ІV рівень. За допомогою плану характеристики елемента складіть характеристику Сульфуру  за положенням у періодичній системі хімічних елементів.


Хімія. 8 клас. Контрольна робота. Періодичний закон і періодична система  хімічних елементів Д.І. Мендєлєєва. Будова атома.  ІІ варіант
1. Номер  періода  вказує  на:  
А. Заряд ядра.Б. Кількість електронів на зовнішньому  енергетичному рівні  у елементів головних підгруп. В. Кількість  енергетичних рівнів.Г. Загальне число електронів в атомі.
2. Вкажіть елемент, що розташований у 4 –му  періоді, ІІ- й групі, головній підгрупі:
 А.Zn;       Б. C.      В.Ca.     Г.Cu.
3. Укажіть кількість електронів на зовнішньому електронному шарі лужних металів:
а)  два, б) один, в) чотири, г) три
4. Укажіть автора ядерної теорії будови атома: а) Паулі, б) Резерфорд,  в) Бор, г) Мендєлєєв
5.Визначте характер  зміни кислотних властивостей  у вищих оксидів елементів ІV  групи
ПСХЕ (зверху вниз): а) слабшають, б) посилюються, в) не змінюються, г) спочатку слабшають, потім посилюються.
6. Вкажіть   елемент, електронна конфігурація  якого 1S 22S 22P 63S23P1 : А.В;  Б.Al;    В.Р;    Г.Na.
ІІ рівень. 
1. Виберіть елементи з найбільшою та найменшою електронегативністю
а) Літій, б) Хлор, в) Флуор , г) Цезій
2. Установіть відповідність між порядковим номером елементу та хімічними властивостями його вищого оксиду
Порядковий номер елементу
Хімічні властивості вищого оксиду
А) 16
1. основні
Б) 13
2. кислотні
В) 3
3. амфотерні

4.  кислотно-основні властивості
3. Укажіть кількість електронів і нейтронів у атомі  56: а) 95     б) 81     в) 45     г) 56
ІІІ рівень. 1. Назвіть елемент за такими даними: знаходиться в ІV групі. Відносна молекулярна маса вищого оксиду 60.
2.                   В будові атомів елементів з порядковими номерами 4 і 12 спільне:  
   а) заряд ядра;  б) кількість протонів;  в) кількість електронних рівнів;  г) кількість електронів на зовнішньому енергетичному рівні. Відповідь мотивуйте.
ІV рівень. За допомогою плану характеристики елемента складіть характеристику Кальцію  за положенням у періодичній системі хімічних елементів.

Тема. Основні види палива та їх значення в енергетиці країни. Охорона навколишнього середовища від забруднень при переробці вуглеводневої сировини та використанні продуктів її переробки.
Мета: узагальнити знання учнів про склад та властивості основних джерел вуглеводнів, їх застосування як палива у різних галузях господарства; розвивати вміння учнів класифікувати хімічні об’єкти за різними ознаками , виділяти головне в великому об’ємі інформації, робити узагальнюючі висновки, формувати дбайливе ставлення до енергетичних ресурсів своєї Батьківщини.
Тип уроку : узагальнення та систематизації знань.
Методи: евристична фронтальна бесіда, пояснення вчителя, інтерактивна гра «Реклама»
Обладнання: комп’ютерна презентація «Основні види палива в енергетиці країни», мультимедійний екран, колонки, Г.А. Лашевська.Підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту), ресурси мережі Інтернет.
Хід роботи.
І.  Організаційний момент.
ІІ. Підготовчий етап
А) Мотивація навчальної діяльності ( евристична бесіда)
Що мав на увазі Д. І. Менделєєв, коли говорив «Нафта не паливо, палити можна і асигнаціями» ?
( Справа в тому, що довгий час нафту використовували в якості палива, а Д.І. Менделєєв разом зі своїми однодумцями сприяли розвитку її переробки і раціонального використання продуктів переробки).
Б) Постановка мети та завдань уроку
Які ж види палива існують в наш час, яке місце посідають в енергетиці країни і чому? Які існують екологічні проблеми, пов’язані з видобуванням і використанням вуглеводневої сировини , способи захисту ( слайд 1).  Це основні питання, відповідь на які ми сформуємо на протязі нашого уроку. Отже, відкриваємо зошити та записуємо: П’яте грудня, класна робота, тема «Основні види палива та їх значення в енергетиці країни». (Учні записують тему) (слайд № 2).
Епіграф  нашого уроку: Не досить оволодіти премудрістю.
Потрібно також вміти користуватися нею. ( слайд № 3). І сьогодні ми узагальнимо ті знання, які ви отримали на протязі вивчення розділу « Природні джерела вуглеводнів».

ІІІ Узагальнення знань.

Людина з давніх часів використовувала різні види природного палива для приготування їжі та обігріву житла, а згодом і для виготовлення  предметів побуту, зброї тощо.
1.                     Давайте разом сформулюємо поняття « паливо» ( слайд № 4)
П а л и в о – це природні або синтетичні речовини, спалювання яких супроводжується виділенням великої кількості теплової енергії.
 А тепер розподілимо різні види палива за агрегатним станом та походженням (слайд №5).
2.                     Порівняйте склад природного і супутнього нафтового газів. Згадаймо застосування продуктів, які одержують з цих газів ( слайди №7-9).
3.                     Давайте згадаємо склад, фізичні властивості та способи переробки нафти( слайд  № 10-12).
4.                     Перелічіть головні продукти переробки нафти.
5.                     А тепер згадаймо походження, спосіб переробки та галузі використання вугілля та продуктів його переробки ( слайди № 13-16).
6.                     Розглянемо застосування штучного палива. ( слайди № 17-20).
7.                     Інтерактивна  гра «реклама». Учням заздалегідь було запропоновано наступне завдання: попрацювати в групах та створити рекламу таких видів палива як: природній газ (1 група), нафта (2 група), вугілля (3 група). Учні представляють результати своєї роботи, після завершення проводиться обговорення та створення «рейтингу» видів  палива(робота з інтерактивною системою)
Переваги газоподібного палива ( слайд № 22).
8.                     Отже, ми розглянули основні види палива, його види та використання, а тепер укажіть, чи впливають продукти спалювання вугілля, нафтопродуктів і природного газу на навколишнє середовище й організм людини ?
9.                      (Слайд №24). Ще не так давно ми раділи новим здобуткам індустріалізації. Густий чорний дим над заводськими трубами або повалені бульдозером дерева під новий будівельний майданчик сприймалися як символи технічного прогресу, а перші хімічні та металургійні промислові гіганти викликали ейфорію. Прозріння наступило в останні 25-30 років. І тепер фабричний дим - це вже забруднювач атмосфери, шкідливі токсичні викиди продукції хімічної промисловості становлять глобальну проблему, яка потребує негайного вирішення.
10.                Розглянемо основні шкідливі газові викиди з погляду їх впливу на навколишнє середовище. ( слайди № 25-27).
11.                 Напишіть рівняння реакцій перетворення діоксиду сірки в сульфатну кислоту; азоту в нітратну кислоту.
12.                 І як одна з головних проблем забруднення атмосфери – парниковий ефект ( слайд № 28) .
13.                 Фотохімічний смог та кислотні дощі ( слайд № 29-31).
14.                 Забруднення грунту ( слайди № 33-34).
15.                 Забруднення водойм ( слайд № 35).
Робота з підручником с.60-61 (мал.10.2,10.3, 10.4)
16.                Це повинен знати кожен ( слайд № 36).
17.                Запропонуйте способи захисту навколишнього середовища від продуктів переробки вуглеводневої сировини ( слайд № 38).
18.                 Альтернативні джерела енергії ( слайди № 39-40).
ІV. Домашнє завдання: прочитати параграфи 9-10; виконати завдання для самоконтролю 1-4, 6*( підготувати повідомлення). ( слайд№ 41).
V Підведення підсумків роботи . Аналіз результатів виконаної роботи, виставлення аргументованих оцінок, рефлексія.
Отже, на сьогоднішньому уроці ми з вами узагальнили  знання про склад та властивості основних джерел вуглеводнів, їх застосування як палива у різних галузях господарства, розглянули який вплив чинять продукти спалювання вугілля, нафтопродуктів та газу на навколишнє середовище.
А тепер діти я хочу, щоб ви на декілька хвилин замислились над своїм майбутнім та майбутнім ваших дітей, і зробили правильні висновки, переглянувши цей фільм.
Фільм «Люди задумайтесь!»
Дякую за увагу! До побачення!


Поняття про органічну хімію from natakatilena

Тема уроку. Поняття про органічні сполуки. Спільні й відмінні ознаки неорганічних речовин. Природні та синтетичні органічні речовини.

Цілі уроку: з’ясувати предмет вивчення органічної хімії, ознайомити учнів з різноманітністю органічних сполук, довести єдність живої та неживої природи та розкрити особливості органічних сполук, порівняти їх з неорганічними; розвивати пізнавальну компетентність учнів.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу, з використанням комп’ютерної техніки.

Форми роботи: розповідь вчителя, демонстрація, доповіді учнів, гра « Знайди і виправ».

Засоби наочності: комп’ютер, мультимедійний екран, таблиця розчинності, періодична система хімічних елементів, завдання для гри.

 Між предметні зв’язки: хімія, біологія, фізика.

Обладнання та реактиви: пробірки, хімічні стакани, зразки органічних речовин ( нафта, оцет, спирт, цукор, стеарин ), зразки неорганічних речовин ( кухонна сіль, мідь, вода), сірники.

 Хід роботи.

I. Організаційний етап.
Добрий день, діти, сідайте. Хто відсутній?

II. Основна частина уроку.
   1. Мотивація пізнавальної діяльності.
Сьогодні ми з вами відправляємося в нову країну – країну органічної хімії.
Давайте згадаємо дерево хімії ( слайд № 1 ): у 8 класі ми вивчали загальну хімію ( оксиди, основи, кислоти, солі ); у 9 і 1-й половині 10 класу – неорганічну ( метали і неметали ).
І сьогодні ми відкриваємо нову сторінку – органічна хімія.
Проблемне питання: Отже, які речовини називаються органічними? Що є спільним для всіх органічних речовин та які особливості характерні для них?
Відповідям на ці питання і буде присвячений наш сьогоднішній урок.
Тому, запишіть тему уроку : Поняття про органічні сполуки. Спільні й відмінні ознаки неорганічних і органічних речовин. Природні та синтетичні органічні речовини.

Девізом нашого уроку буде : «Від простого - до складного».

Мета уроку: з’ясувати предмет вивчення органічної хімії, ознайомитись з різноманітністю органічних сполук, довести єдність живої та неживої природи та розкрити особливості органічних сполук, порівняти їх з неорганічними.

2. Актуалізація опорних знань.
Але перш за  все ми повинні згадати:
Бесіда:
1) Що таке хімічний елемент?
2) Дайте характеристику Карбону як хімічному елементу.
3) Назвіть складні речовини, до структури яких входить Карбон?
( Оксиди Карбону, карбіди, карбонатна кислота вважаються неорганічними. Вони становлять виняток сполукам на основі Карбону, які називаються органічними).
3. Вивчення нового матеріалу.
Розповідь вчителя.
Атоми Карбону можуть утворювати ланцюжки, кільця, з’єднуватися з іншими атомами. Завдяки цим та іншим властивостям Карбон утворює мільйони органічних сполук.
Обговорюється питання: « Де зустрічаються органічні речовини?»
Навколо нас переважно органічні речовини:
·        вони є їжею для людини ( слайд № 2);
·        часто є матеріалами для будівництва житла та виготовлення засобів праці ( слайд № 3);
·        в фармацевтичній ( слайд № 4);
·        і навіть в космічній та оборонній промисловостях ( слайд № 5).
Повідомлення учнів ( застосування органічних речовин в косметичній, легкій промисловостях , у побуті ).
Як ви бачите, органічних речовин набагато більше, ніж неорганічних.
У 1999 році зареєстровано вісімнадцятимільйону органічну речовину. Зважте, що неорганічних речовин відомо лише близько 200 тисяч.
Тепер давайте повернемось на два століття назад до історії становлення і розвитку органічної хімії.
Отже, до початку 19 століття речовини поділяли за походженням на мінеральні, тваринні та рослинні.
Слайд № 6: У 1807 році шведський хімік Й. Я. Берцеліус увів у науку термін « органічні речовини», об’єднавши в одну групу речовини тваринного та рослинного походження. А науку про ці речовини він запропонував назвати органічною хімією.
На початку 19 століття вважалося, що органічні речовини не можна одержати штучним шляхом, вони можуть утворюватися виключно в рослинних і тваринних організмах під дією божественної сили.
Помилковість цих уявлень було доведено синтезом органічних речовин :
У 1828 році німецьким хіміком Ф. Велером було синтезовано сечовину (слайд № 7);
У 1845 році французький хімік П.Е. Бертло одержав жири ( слайд № 8);
А в 1861 році російський хімік О.М. Бутлеров – цукристу речовину (слайд № 9 ).
Діти, а хто ще з вчених зробив внесок в розвиток органічної хімії?
Повідомлення учнів.
Виявилося, що різкої межі між органічними та неорганічними речовинами не існує, оскільки вони складаються з одних і тих самих елементів і можливе їх взаємне перетворення.
Слайд № 10. Запитання: Які ж хімічні елементи входять до складу органічних речовин?
Метан –CH4
Оцтова кислота – CH3COOH
Спирт – C2H5OH
Цукор – C12H22O11
Аскорбінова кислота – C5H8O6
Запитання: Що спільного у складі цих речовин? Які властивості вони можуть проявляти?
Щоб відповісти на це запитання, треба виконати лабораторну роботу.Слайд № 11.
Лабораторна робота.
Тема. Вивчення фізичних властивостей органічних та неорганічних речовин.

Хід роботи.
1. Розчинність органічних речовин у воді ( цукор, етиловий спирт, нафта) та в органічних розчинниках.
2. Горіння органічних речовин.
3. Розчинність і горіння неорганічних речовин ( кухонна сіль, сірка, мідь).
Слайд № 12. Горіння неорганічних речовин на прикладі кальцію.
Завдання Порівняйте органічні та неорганічні речовини, при цьому результати обговорення подайте у вигляді таблиці.
Слайд № 13. Загальні й відмінні ознаки органічних та неорганічних речовин.
До складу органічних речовин можуть входити такі елементи, як Карбон, Оксисен, Гідроген, Нітроген, Сульфур, Фосфор. Ці елементи зустрічаються у великих кількостях і мають назву елементи – органогени.
На відміну від органічних, неорганічні речовини мають багатоелементний ( необмежений) якісний склад.
Різноманітніші й види хімічних зв’язків у неорганічних речовинах –іонний, ковалентний, металічний. Органічні ж речовини утворюються переважно завдяки ковалентним зв’язкам.
Проводячи реакції між неорганічними речовинами, ми часто використовували їхні водні розчини. Органічні ж речовини здебільшого не розчиняються у воді, вони краще розчиняються в органічних розчинниках.
Неорганічні речовини здебільшого стійкі проти нагрівання, органічні згоряють з утворенням води і вуглекислого газу і виділенням теплоти.
Таким чином, який висновок можна зробити до нашої лабораторної роботи?
Висновок. Незважаючи на істотні відмінності між органічними та неорганічними речовинами, поділ їх на ці дві групи умовний. Серед органічних речовин є розчинні у воді сполуки, електроліти, є термостійкі (тефлон).
Органічні та неорганічні речовини об’єднує і те, що вони можуть взаємно перетворюватися ( З неорганічних речовин вуглекислого газу і води в рослинах синтезується органічна речовина глюкоза. Спожита у вигляді корму, вона використовується тваринами як джерело енергії і при цьому знову перетворюється на вуглекислий газ і воду.)
Завдання класу:
Спробуйте сформулювати визначення поняття « органічна хімія».
Органічна хімія – це галузь хімічної науки, яка вивчає сполуки Карбону.
Учитель. Синтези органічних речовин у лабораторних умовах прискорили розвиток органічної хімії. Учені почали експериментувати й одержувати речовини, яких не існує в природі. Це пластмаси, різні види каучуку, волокна, лаки, фарби, лікарські препарати.
Завдання класу.
На які групи ми можемо поділити органічні речовини?
( Складання схеми ).
Слайд № 14.
Отже, заплановані питання ми розглянули: з’ясували предмет вивчення органічної хімії, ознайомились з різноманітністю органічних сполук, розкрили особливості органічних речовин,  порівняли їх з неорганічними.
А зараз запишіть домашнє завдання.
Домашнє завдання : прочитати № 27; виконати завдання 145, 147, 148*; підготувати реферати ( або повідомлення ) на тему « Життя і діяльність О.М. Бутлерова».

4. Закріплення матеріалу.
Бесіда.
1) Що вивчає органічна хімія ?
2) Які елементи входять до складу органічних речовин?
3) Чому органічну хімію ще називають хімією Карбону.
4) Спробуйте назвати галузь промисловості, в якій не використовують органічні речовини.
А зараз пропоную пограти.
Хімічна гра « Знайди помилку»

III.Заключна частина уроку.
1) Рефлексія.
   1) Що нового дізналися сьогодні на уроці?
   2) Чи все було зрозуміло?
   3) Чи прозвучали відомості, які ви знали?
2) Підбиття підсумків уроку.

Додатковий матеріал.
Чи знаєте ви що:
·         згідно з роботами Нодона і Кювє у винах спостерігається радіоактивність;
·         піна, що утворюється під час приготування супу або варення, являє собою білки, які зсілися від впливу на них високої температури;
·         чорний хліб черствіє не так швидко як білий тому, що житній крохмаль, набухаючи, зв’язує вдвоє більше води, ніж пшеничний, і відповідно, чорний хліб довше залишається м’яким;
·         штучний каракуль виробляють із таких синтетичних волокон, як капрон, нітрон та лавсан;
·         той, хто вважає, що в хвойному лісі багато озону помиляється, тому що внаслідок наявності багатьох органічних речовин, здатних окислюватись озоном, його взагалі там немає.


 Тема.  Природні джерела вуглеводнів. Природний  і супутній нафтовий гази, їхній склад, використання.

Мета. Сформувати в учнів знання про природні джерела вуглеводнів, розширити знання про органічні  сполуки на прикладі класифікації вуглеводневої сировини, показати використання їх як палива й важливого джерела синтезу органічних сполук, ознайомити зі складом, фізичними властивостями, головними способами переробки й використання природного й супутніх нафтових газів; формувати екологічну самосвідомість учнів, розуміння необхідності дбайливого ставлення до природи, природних ресурсів.
Обладнання. Відеоматеріали , фізична карта України, зразки вугілля, нафти, продуктів, які одержують з них.

Тип уроку.   Урок засвоєння нових знань.                                    
                            Хід уроку.
І. Актуалізація опорних знань.
Учні класу усно заповнюють пропущені у твердженнях слова:
1.     Органічна хімія – це хімія сполук на основі ...
2.     До складу органічних сполук входять елементи:…
3.     Атом Карбону в органічних сполуках завжди проявляє валентність …
4.     Автором теорії хімічної будови органічних сполук є російський вчений-…
5.     Основне положення теорії - …
6.     Ізомери мають однаковий … , але різну …
ІІ. Мотивація  навчальної та пізнавальної діяльності учнів.
Бесіда ( проблемні питання) ( слайд 2)
1.     Що таке вуглеводні?
2.      Що об’єднує наступні
формули: С2Н2 , С2Н6,   С2Н4,    С3Н8,   СН4 ?
3. Наведіть приклади застосування вуглеводнів у
народному господарстві.
4. Які вам відомі найважливіші джерела вуглеводнів в природі?
5. Назвіть країни, які є великими постачальниками природного газу на світовий ринок.
6. Які країни є лідерами по добуванню нафти?
7. Який склад і область застосування природного і супутного нафтового газів?
8. Нафта – склад, переробка.
9. Кам’яне вугілля – походження,  застосування продуктів коксування.
10. Проблеми  навколишнього середовища.
Вчитель хімії.  Ви знайомі вже з багатьма органічними речовинами, із способами їх добування і застосування. А на сьогоднішньому уроці ми познайомимось: зі складом та використанням природного і супутнього нафтового газів.
Тема уроку: Природний і супутний нафтовий гази, їхній склад, використання. ( слайд 3).
Метою нашого уроку є не тільки вивчення   горючих копалин України, але й одержання нової інформації, щодо їх різноманіття, збереження та раціонального використання.

ІІІ. Вивчення нового матеріалу.

Вчитель хімії. Природний газ, нафта, вугілля – це основні джерела вуглеводнів. При їх переробці одержують практично всі органічні сполуки, які використовуються в різних галузях народного господарства, причому обсяги видобутку їх зростають з кожним роком. Якщо раніше основна частина природних вуглеводнів використовується тільки як паливо, то зараз акценти зміщуються у бік переробки їх з метою одержання органічних речовин: синтетичних волокон, штучного хутра, барвників, розчинників, різних видів палива, лікарських препаратів.
Ми пригадали з вами, що корисні копалини – це всі речовини земної кори, що використовуються у господарстві. За різноманітністю родовищ ( Що таке родовище?) корисних копалин та їх запасами Україна входить до десятка найбільше забезпечених країн світу.

1.     Класифікація природних джерел вуглеводнів, загальна характеристика.( Слайди 4,5)
• Класифікація  природних джерел вуглеводнів Газоподібні ( природний і супутні нафтові гази)
• Рідкі ( нафта)
• Тверді ( кам'яне вугілля)

Горючі копалини не тільки своєрідний хліб економіки, а й стратегічний матеріал .Як тут не згадати тривалу і виснажливу ірано – іракську війну. Ще в 1927 році Сталін висловив досить - таки слушну думку : ’’ Нафта – це кров моторів. І хто має більше нафти, у того більше шансів на перемогу в майбутній війні ’’. Ціна сирої нафти кожного року росте.
Вугілля, нафта відносяться до вичерпних корисних копалин. На жаль, світові запаси нафти обмежені й у найближчі десятиліття вичерпаються. Поклади викопного вугілля також не безмежні, проте його набагато більше, аніж нафти і вистачить ще  на кілька століть.
  Далі вчитель характеризує  основні нафтогазоносні райони України – Дніпровсько – Донецький, Причорноморсько – Кримський, Передкарпатський регіони. Учні працюють з фізичною картою, на  контурної карті позначають нафтогазоносні регіони. ( слайд 6)

Запаси та видобуток нафти і газу на території України не забезпечують її потреб. Тому кількість позначених вами на карті родовищ, здебільшого вже відпрацьованих, не відбиває дійсного стану речей. Ресурси Передкарпаття майже повністю вичерпані. У Дніпровсько – Донецькій западині газ і нафта вже добуваються з великих глибин, тому їхні пошуки і розробка дуже складні. Найперспективнішою є Причорноморська провінція, але складні умови видобутку копалин в акваторіях потребують технологій, які в Україні недостатньо освоєні.
Найбільший обсяг видобутку нафти і газу – понад 80 % - припадає на Дніпровсько – Донецький нафтогазоносний регіон. За запасами природного газу перше місце належить Росії.
2.     Склад і використання природних і супутнього нафтових газів.
( слайди 7-11)
Вчитель хімії. Але природний газ використовують не тільки як паливну сиро -      
вину. У ньому містяться вуглеводні з невеликою молекулярною масою. Природний газ має приблизно такий склад  за об’ємом: метану – 80- 90%,етану,пропану, бутану, сірководню, азоту, благородних газів, вуглекислого газу, парів води – 2-3%. До природних газів належать і так звані супутні гази, які  розчинні в нафті і виділяються при її видобутку. У супутніх газах містить- ся менше СН , але більше СН, С3Н8, С4Н10 і вищих вуглеводнів. Вміст С2 – С5 більше в супутніх газах ніж у природних.
3.     Найважливіші продукти, одержувані з природного і супутного нафтового газу
 Раніше супутні гази не знаходили застосування, тому при видобутку нафти вони спалювалися. Сьогодні їх прагнуть уловлювати і використовувати як паливо або цінну хімічну сировину. З супутніх газів одержують індивідуальні вуглеводні шляхом перегонки. З пропану і бутану шляхом дегідрування одержують ненасичені вуглеводні – пропілен, бутилен, бутадієн, з яких потім синтезують каучуки і пластмаси.
                     С3Н8→ С3Н6 + Н2 ↑                              С4Н10 → С4Н8 +Н↑                    

Природний газ – один із кращих видів палива для побутових і промислових потреб. Крім того, він служить цінною сировиною для хімічної промисловості.
    Розроблено багато способів переробки природних газів. Головне завдання цій переробки – перетворення насичених вуглеводнів на більш активні – ненасичені, котрі потім переводять у синтетичні полімери (каучук, пластмаси). Крім того, окисленням  вуглеводнів  одержують органічні кислоти, спирти й інші продукти.

             ІУ. Закріплення нових знань і умінь учнів
Назвіть переваги природного газу над іншими видами палива ( разом з учнями) ( слайд 13)
·        Транспортування на великі відстані більш легке і дешеве
·        Легко змішується з повітрям, відносно легко згоряє в невеликому надлишку кисню
·        Легше регулювати процес горіння, не утворюється попелу і шлаків
·        Найменш небезпечний у плані забруднення  навколишнього середовища продуктами згоряння
·        Теплота згоряння значно вища, ніж в інших видів палива.
Тест
1. Основні компоненти природного газу
           етан
           бутан
           метан
    2. Основний тип переробки природного газу:
         як паливо
         добування ацетилену
         добування синтез – газу
          V.  Домашнє завдання § 7, підготувати повідомлення.

Тема уроку. Фізичні й хімічні явища. Ознаки хімічних реакцій.
Цілі уроку: сформувати поняття про хімічні й фізичні явища; з’ясувати ознаки хімічних реакцій та умов їх протікання; продовжити формування науково – матеріалістичного світогляду учнів: роль науки в управлінні процесами, взаємозумовленість у природі, причинність, можливість пізнати явища, значення хімічних реакцій у житті людини; продовжити формування  вміння спостерігати й фіксувати результати.
Обладнання та реактиви: штатив з пробірками, спиртівка, свічка, мідний дріт, цукор, мармур, цинк, сода, дистильована вода, розчини хлоридної та оцтової кислот, сульфатної кислоти та барій хлориду; мультимедійна установка або комп’ютери. 
Тип уроку: комбінований, з використанням комп’ютерної техніки.
Хід уроку.
1.Організаційний момент.
2.Основна частина уроку
 1. Актуалізація опорних знань ( бесіда)
     А) Що вивчає хімія?
    Б) Що таке речовина?
     В) Які речовини називаються чистими?
     Г) Які методи розділення сумішей ви знаєте?
     Д) Уявіть, що вам дано суміш, яка складається з трьох розтертих на порошок речовин: цукру, крейди та річного піску. Назвіть послідовність ваших дій, необхідних для розділення цієї суміші.
     Є) Пограємося в хрестики – нулики. З’єднайте прямою лінією три клітини: ( дидактичні картки ).
  2. Виклад нового матеріалу.
Учитель. Вивчення речовин буде неповним, якщо не розглянути явища, що відбуваються з ними. В оточуючому нас світі, та й у нас самих, постійно відбуваються різні явища. Предметом цього уроку будуть явища, що відбуваються з речовинами, - фізичні й хімічні явища ( слайд № 1 ).
Проблемне питання: ( слайд № 2 ).

Демонстрація та обговорення дослідів.
1. Випаровування води в порцеляновій чашці ( слайд № 3).
2. Горіння кальцію ( слайд № 4).
3. а) Подрібнення крейди у чашці;
    б) Додавання до порошку  хлоридної кислоти
Чи однакові явища відбувалися в цих дослідах? Чим вони відрізняються?
4.Додавання до розчину барій     хлориду розчину сульфатної кислоти.
Що сталося в результаті цієї реакції?

Формування понять « хімічне явище» та « фізичне явище» (слайд № 5).

Вчитель. Про характер явищ, як ми вже переконалися, можна судити за наявністю певних ознак. Які ж ознаки хімічних реакцій?

Демонстрація дослідів:
А) взаємодія цинку з розчином хлоридної кислоти;
Б) горіння свічки;
В) взаємодія питної соди з розчином оцтової кислоти;
Г) нагрівання мідного дроту.

Демонстрація слайдів № 6-9.

Ознаки хімічних реакцій ( слайд № 10).

Вчитель: За яких умов можливе протікання хімічних явищ?
Розповідь учителя, складання схеми:( слайд № 11).

3. Закріплення нового матеріалу
 1) Укажіть, які явища належать до фізичних, а які до хімічних:
     А) підгоряння їжі на сковороді;
Б) зацукровування варення;
В) притухання курячого яйця;
Г) горіння спирту;
Д) розчинення кристалів калій перманганату у воді;
Є) гниття листя. 
 
2) Назвіть ознаки хімічних реакцій, що з’являються під час:
А) гниття м’яса;
Б) скисання молока;
В) іржавіння цвяха.

3) Поясніть нижченаведені явища.
   А. Скошена трава, якщо звалити її до купи, швидко нагрівається та гниє, а звалена в яму, утрамбована та закрита ґрунтом, зберігається тривалий час.
   Б. Якщо чашку з палаючим скипидаром поставити в сніг, горіння припиняється.
   В. Чому одним сірником легко запалити одну скіпку, але не можна підпалити колоду?


3. Заключна частина уроку.
     1. Підбиття підсумків уроку.
     2. Домашнє завдання: $ 6; виконати завдання 3-5 після параграфу.Комментариев нет:

Отправить комментарий